Положення про міську бібліотеку для дітей Нетішинської міської ЦБС

1.Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Закону України" "Про бібліотеки і бібліотечну справу" і визначає функціонування міської бібліотеки для дітей.
1.2. Міська бібліотека для дітей (далі МДБ) входить до складу Нетішинської централізованої бібліотечної системи (далі –ЦБС), та розташована в межах міста на правах філії.
1.3. МДБ являється структурним підрозділом ЦБС, працює під керівництвом директора ЦБС і підзвітна в своїй діяльності міському відділу культури та туризму.

1.4. Діяльність бібліотеки визначається законами України, постановами і наказами Міністерства культури, туризму і курортів України, відділів культури та „Положенням про централізацію державно-масових бібліотек”, рекомендаціями методичних центрів, перспективними і річними планами роботи ЦБС, наказами і розпорядженнями директора ЦБС; положенням про дитячу бібліотеку.
1.5. МДБ має штат працівників, бібліотечний фонд з централізованими комплектуванням, документосховище, довідково-пошуковий апарат та каталоги (алфавітний та систематичний).

1.6. ЦБС фінансується з міського бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі міста. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором ЦБС і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

2. Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу і засвоєння як програмних, так і позапрограмних вимог.

2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності бібліотекарів, керівників дитячого читання, батьків шляхом популяризації педагогічної та психологічної літератури і надання інформації про неї.

2.5. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

2.6. Виховання в учнів інформаційної культури - сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.7. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальних закладах міста, їх інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, художня література, періодичні видання, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1. Вивчає інформаційні потреби користувачів, керівників дитячого читання, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі користувачів, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3. Проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою та іншою формою інформації.

3.4. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів в навчальній і дозвілевій діяльності.

3.4.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

3.4.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід передових бібліотек області та України в цілому.

4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду, книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор ЦБС. МДБ не є юридичною особою.

4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору ЦБС.

4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну вищу, або базову вищу бібліотечну освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково.

4.8. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором ЦБС відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.9. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства культури, туризму і курортів України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.10. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором ЦБС.

4.11. Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів міського бюджету відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

4.12. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами культури, регіональні методичні центри,. Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Обласна бібліотека для дітей ім.Т.Г.Шевченка, центральна бібліотека Нетішинської ЦБС.

4.13. При бібліотеках працює читацький актив з числа читачів, керівників дитячого читання і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

4.14. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та читачі бібліотеки.

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується директором ЦБС.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до цільових програм, планів роботи бібліотеки.

5.2.2. На підтримку з боку органів культури різного рівня та адміністрації ЦБС в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, бібліотечних конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.3. На атестацію згідно з нормативними актами Міністерства культури, туризму і курортів України.

5.2.4. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

5.2.5. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору.

5.2.6. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників культури.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором ЦБС.

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

Кiлькiсть переглядiв: 175

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.